Við vinnum fyrir þig

Translate to

Jafnréttisstefna ASÍ

Í dag eru liðin 37 ár frá því stór hluti íslenskra kvenna lagði niður störf og hélt geysifjölmennan útifund í miðborg Reykjavíkur til að leggja áherslu á kröfu sína um jafnrétti kynjanna Í tilefni þess kynnti ASÍ nýsamþykkta jafnréttisstefnu sína til næstu fjögurra ára í dag.

Jafnrétti kvenna og karla – stefna og aðgerðaáætlun ASÍ 2012 – 2016

 
Stefna
Jafn réttur og jöfn tækifæri kvenna og karla til starfa, starfsþróunar og launa eru meðal þeirra grundvallarþátta mannréttinda sem verkalýðshreyfingin byggir á og skal standa vörð um. Sterk verkalýðshreyfing þrýstir á aukið jafnrétti en um leið þarfnast baráttan víðtæks stuðnings launafólks. Alþýðusamband Íslands á að koma með virkum hætti að stefnumótun og aðgerðum í baráttunni fyrir jafnrétti kvenna og karla á öllum sviðum samfélagsins. Til þess að fylgja því eftir skal ASÍ:
 
1. Taka virkan þátt í þróun lagasetninga er varða jafnrétti kvenna og karla og innleiðingu þeirra sem og jafnlaunastaðals á vinnumarkaði.
2. Vinna að framgangi jafnréttis kynjanna með virkri þátttöku á öllum sviðum samfélagsins sem og innan sinna vébanda.
3. Vinna markvisst með aðildarsamtökum sínum að því að efla vitund og skilning á mikilvægi jafnréttis kvenna og karla.
 
Aðgerðaáætlun
Til þess að fylgja eftir þessum markmiðum skal ASÍ í samvinnu við aðildarfélög sín vinna að eftirtöldum verkefnum.
 
Liður 1:
• Vinna gegn launamun kynjanna með því að;
Stuðla að innleiðingu jafnlaunastaðals á vinnumarkaði.
Taka virkan þátt í að afla stöðugt nýrra upplýsinga um laun kvenna og karla, vinna úr þeim og kynna.
Taka þátt í undirbúningi gagnasöfnunar um launamun kynjanna með tillögum og athugasemdum til þeirra sem gera launakannanir.
Taka virkan þátt í endurskoðun jafnréttislaga.
• Vinna tölulegar upplýsingar um stöðu jafnréttismála innan sambandsins með því að:
Vinna áfram með kynjabókhald, efla og auka við þær upplýsingar sem þar eru greindar og lagðar fram.
 
Liður 2:
• Jafna stöðu kvenna og karla í stjórnum og áhrifastöðum á vinnumarkaði og innan verkalýðshreyfingarinnar með því að:
Taka tillit til kynjasjónarmiða við val í nefndir og ráð þar sem hreyfingin skipar fulltrúa í.
Byggja upp tengslanet kvenna sem eru talsmenn verkalýðshreyfingarinnar; kjörnir fulltrúar, starfsmenn, sérfræðingar, trúnaðarmenn og/eða virkir félagsmenn.
Stuðla að breytingum á hefðum hvað varðar tímasetningar funda og annarra félagslegra atburða þannig að markmiðum samþættingar atvinnu- og fjölskyldulífs verði náð.
• Stuðla að því að öll aðildarsamtök innan ASÍ setji sér og/eða fylgi eftir jafnréttisáætlun í samræmi við jafnréttislög með því að:
Skipuleggja og fylgja eftir fræðslu um gerð slíkra áætlana þar sem fram koma m.a. ráðstafanir til að koma í veg fyrir kynbundna eða kynferðislega áreitni í öllu starfi verkalýðshreyfingarinnar.
• Að samþætta kynjasjónarmið við kröfugerð og í kjarasamningaferli.
 
Liður 3:
• Efla jafnréttisfræðslu hreyfingarinnar með því að:
Stuðla að fræðslu um jafnrétti kvenna og karla á vegum hreyfingarinnar.
Kynna nýjar áherslur í samþættingu jafnréttis- og mannréttindasjónarmiða.
Fræða um ný ákvæði í lögum, reglugerðum og samþykktum sem geta haft áhrif á þróun og aðgerðir í jafnréttismálum.
 
Árangursmælingar
Þróa skal leiðir til að hægt sé að mæla með kerfisbundnum hætti árangur fræðslu, aðgerða, jafnréttisáætlana og annarra verkefna sem fram koma í stefnu- og aðgerðaráætlun 2012-2016. Fyrir mitt ár 2013 skulu liggja fyrir hvernig haga skuli mælingum til að meta árangur þessarar áætlunargerðar.