Við vinnum fyrir þig

Translate to

Norræn starfsmannaskipti

Með það að markmiði að auka norræna samvinnu hefur Norræna ráðherranefndin haft forgöngu um að gera ríkisstarfsmönnum á Norðurlöndum kleift að stunda tímabundið störf eða nám á starfsvettvangi sínum í ríkisstofnunum annars staðar á Norðurlöndum.

Tilgangurinn er að gefa ríkisstarfsmönnum tækifæri til að auka þekkingu sína á stjórnun, stjórnsýslu og löggjöf annars staðar á Norðurlöndum. Þetta fyrirkomulag er ekki bundið við að skiptin séu gagnkvæm en útilokar það ekki heldur.

Almenn skilyrði

Skiptin eru ekki bundin við sérstök störf eða starfshópa. Starfið eða námið verður þó að vera í faglegum tengslum við verksvið umsækjanda og teljast bæði stofnun og starfsmanni til gagns. Dvölin skal skemmst vera 1 mánuður og lengst 12 mánuðir og þarf helst að vera öll innan sama almanaksárs.

Árleg fjárveiting ráðherranefndarinnar sem skiptist á milli einstakra landa er veitt til að greiða ferðakostnað, kostnað vegna húsnæðis o.fl.

Þeirri fjárhæð sem til ráðstöfunar er fyrir Ísland er skipt niður á styrkþega. Vegna takmarkaðrar fjárveitingar getur þurft að velja úr umsóknum eða takmarka dvalartíma hvers og eins.

Á dvalartímanum nýtur starfsmaður venjulegra mánaðarlauna frá ráðuneyti/stofnun í heimalandinu, þar með greiðslna í lífeyrissjóð og hækkunar starfsaldurs, eins og um órofinn starfstíma væri að ræða. Þetta er ein af forsendum þess að starfsmaðurinn hljóti styrkveitingu.

Styrkur

Á vegum ráðherranefndarinnar er greiddur styrkur og er hann nú jafngildi 11.000 danskra króna á mánuði.

Ráðherranefndin greiðir ennfremur ferðakostnað til og frá dvalarstað. Lögð er áhersla á að leitað sé ódýrasta fargjalds sem kostur er á. Velji styrkþegi að notfæra sér dýrara fargjald greiðir hann sjálfur mismuninn.

Dvelji styrkþegi 6 mánuði eða lengur getur hann einnig fengið endurgreiddan ferðakostnað fjölskyldu sinnar, ef hún flytur með, ennfremur hugsanlegan kostnað vegna flutninga á nauðsynlegri búslóð.

Mögulegt er að fá greidda eina heimferð fyrir styrkþega og fjölskyldu hans meðan á dvölinni stendur, sé dvalið 6 mánuði eða lengur.

Endurgeiðsla útgjalda

Gert er ráð fyrir að hlutaðeigandi ráðuneyti/stofnun greiði til bráðabirgða öll útgjöld vegna styrkveitingarinnar þ.m.t. dvalarstyrk og ferðakostnað en ráðherranefndin endurgreiði síðan útgjöldin. Gögn vegna endurgreiðslna skal senda fjármálaráðuneytinu.

Umsóknir

Umsókn um styrk sendist til fjármálaráðuneytisins. Í umsókn skal eftirfarandi koma fram:

  1. Nafn, kennitala og heimili umsækjanda.
  2. Starfsheiti, vinnustaður og starfstími hjá þeirri stofnun sem starfsmaður starfar hjá.
  3. Starfssvið eða verksvið.
  4. Menntun og fyrri störf.
  5. Heiti stofnunar sem samkomulag hefur verið gert við um skiptidvöl, hvenær áætlað er að fara og til hve langs tíma sótt er um.
  6. Hverjir umsækjandi áætlar að fari með honum úr fjölskyldu hans ef um lengri dvöl er að ræða.
  7. Hvernig dvölin er skipulögð.
  8. Hvort umsækjandi hafi fengið eða eigi von á öðrum styrkjum eða aðstoð í sama skyni og um hve háa fjárhæð er að ræða.
  9. Aðrar upplýsingar sem máli skipta.

Umsókn skal fylgja umsögn ráðuneytis/stofnunar þar sem m.a. þess sé getið að um launað leyfi sé að ræða.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur um styrk til dvalar á næsta ári er til 30. nóvember næst komandi.

Umsóknum og fyrirspurnum skal beina til:

Guðmundar H. Guðmundssonar, Kjara- og mannauðssýslu ríkisins, fjármála- og efnahagsráðuneytinu,
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík.
Sími: 545-9340, bréfasími: 562-8280, tölvupóstur: guðmundur.h.guðmundsson@fjr.i

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast hér

Tekið af heimasíðu Fjármála- og efnahagsráðuneytisins.