Við vinnum fyrir þig

Translate to

Upplýsingar um laun og réttindi í COVID

English below

Po polsku poniżej

 

Er skylda að vera í einangrun með Covid smit?

Tilmæli sóttvarnaryfirvalda eru þau að þeir sem nú greinast með COVID-19  og eru með öndunarfæraeinkenni og hita dvelji í einangrun í 5 daga sjá leiðbeiningar um einangrun. Þeir sem greinast en eru einkennalausir eru beðnir um að fara eftir leiðbeiningum um smitgát.

Í vinnu með Covid smit

Ef fólk er einkennalítið eða einkennalaust þá getur það mætt til vinnu en fari þá eftir leiðbeiningum um smitgát í 5 daga sem felur m.a. í sér að:

 • Fara varlega og gæta sérstaklega vel að persónubundnum sóttvörnum: Virða fjarlægð frá þeim ekki eru í nánum tengslum, nota andlitsgrímu, huga að loftræstingu og sinna handhreinsun.
 • Nota andlitsgrímu ef dvalið er þar sem margir koma saman eða í nánd við ótengda aðila.
 • Forðast, eins og hægt er, staði þar sem margir koma saman,
 • Ætti ekki að heimsækja heilbrigðisstofnanir, þ.m.t. hjúkrunarheimili, án leyfis stofnunar.
 • Ætti að forðast umgengni við einstaklinga í aukinni hættu á alvarlegum veikindum vegna COVID-19.
 • Fylgjast vel með einkennum og ef einkenni koma fram fara í einangrun.

Mælst er til að fólk með öndunarfæraeinkenni og hita dvelji í einangrun í 5 daga.

Réttur til launa í Covid-veikindum

Eins og fram hefur komið mætir einkennalítið og einkennalaust fólk til vinnu þrátt fyrir Covid-smit. Þeir sem veikjast nýta veikindarétt sinn hjá atvinnurekanda í veikindunum.

Heimild:

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item48971/Leidbeiningar-til-almennings-i-tilefni-af-aflettingum-takmarkana-vegna-COVID-19

 

Is quarantine required due to Covid infection?

The recommendations of the epidemiological authorities are that those who are currently diagnosed with COVID-19 and have respiratory symptoms and fever keep isolated for 5 days, see instructions on isolation. Those who are diagnosed but asymptomatic are asked to follow the special precaution instructions.

At work having Covid infection

If people are asymptomatic they can attend to work following the special precaution instructions for 5 days, including e.g.:

 • Should avoid, as much as possible, places where many people gather.
 • Should wear a facemask if in a crowd or around unrelated people.
 • Should not visit health care facilities, including nursing homes, without institutional permission.
 • Should avoid contact with people who are at increased risk of severe illness if they become infected with COVID-19.
 • Exercise caution and pay special attention to personal infection control: Respect physical distancing from unrelated people, use a facemask, pay attention to ventilation and hand cleaning.
 • Pay close attention to symptoms and if symptoms occur, go for a COVID-19 test immediately.

It is recommended that people with respiratory symptoms and fever stay in isolation for 5 days.

Salary during Covid-sickness

As has been stated, asymptomatic ones attend to work despite Covid infection. Those who become ill exercise their right to sick leave with their employer during sickness.

Source:

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item48971/Leidbeiningar-til-almennings-i-tilefni-af-aflettingum-takmarkana-vegna-COVID-19

 

Czy bycie w izolacji z zakażeniem Covid jest obowiązkowe ?

Zgodnie z zaleceniami władz epidemiologicznych osoby, u których obecnie zdiagnozowano COVID-19, mające objawy ze strony układu oddechowego i gorączkę, pozostają w izolacji przez 5 dni, patrz instrukcje dotyczące izolacji. Osoby, u których zdiagnozowano, ale bez objawów, proszone są o przestrzeganie instrukcji aseptycznych.

W pracy z infekcją Covid

Jeśli ludzie przechodzą infekcję bezobjawowo lub mało-objawowo, mogą przyjść do pracy, ale postępują zgodnie z aseptycznymi instrukcjami przez 5 dni, które obejmują m.in. obejmuje:

 • Zachowaj ostrożność i szczególnie dbaj o środki ochrony osobistej: Zachowaj odległość od osób, które nie są w bliskim kontakcie, noś maskę na twarzy, zwracaj uwagę na wentylację i myj ręce.
 • Noś maskę na twarzy, jeśli przebywasz tam, gdzie spotyka się wiele osób lub masz bliski kontakt z osobami niespokrewnionymi.
 • Unikaj w miarę możliwości miejsc, w których gromadzi się wiele osób,
 • Nie powinieneś odwiedzać placówek służby zdrowia, m.in. domów opieki, bez zezwolenia instytucji.
 • Należy unikać spotykania się z osobami ze zwiększonym ryzykiem poważnej choroby z powodu COVID-19.
 • Uważnie monitoruj objawy, a jeśli objawy wystąpią, izoluj się.

Zaleca się, aby osoby z objawami  układu oddechowego i gorączką przebywały w izolacji przez 5 dni.

Prawo do zapłaty w przypadku choroby Covid

Jak już wspomniano, osoby bezobjawowe przychodzą do pracy pomimo zakażenia Covid. Osoby, które zachorowały, korzystają z prawa do zwolnienia lekarskiego u pracodawcy podczas choroby.

Źródło:

https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item48971/Leidbeiningar-til-almennings-i-tilefni-af-aflettingum-takmarkana-vegna-COVID-19

 

Laun í Covid veikindum